pow

xod/math/pow

Computes the power of `BASE` raised to the power exponent `EXP`
pow
@/pow
Computes the power of `BASE` raised to the power exponent `EXP`
BASEnumber
EXPnumber
pow
BASEBASEEXPEXPOUTOUT
OUTnumber